flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

Затверджено наказом голови апеляційного суду     

Черкаської області від "14" березня 2013 року № 11

 

   

 

 

 

П Р А В И Л А

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ В АПАРАТІ 

АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

1. Загальні положення

            1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку в апараті апеляційного суду Черкаської області розроблені відповідно до вимог статті 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», Положення про апарат апеляційного суду Черкаської області, інших нормативно-правових актів.

            1.2. Правила поширюються на працівників апарату суду та є обов'язковими до виконання.

            1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного та своєчасного виконання завдань, покладених на апарат суду, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

            1.4. Правила доводяться до відома працівників апарату суду під підпис, розміщуються на веб-сайті суду та вивішуються на дошці оголошень у приміщенні суду.

2. Порядок призначення та звільнення працівників апарату суду

            2.1. Порядок прийняття на державну службу та на роботу, припинення державної служби і звільнення з роботи працівників апарату суду визначається Законом України  «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України.

            2.2. Прийняття працівників до апарату суду на державну службу на посади третьої – сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

            2.3. При прийнятті на роботу до апарату суду працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

            2.4. При прийнятті на роботу кандидат зобов'язаний подати такі документи:

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

– диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку з додаткоми;

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;

– сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

– медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;

– медичну довідку встановленого зразка від лікаря-терапевта із зазначенням результатів флюорографічного обстеження;

– довідку органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості з датою видачі не пізніше, ніж за два місяці до її подання.

– військовий квиток (за наявності).

            Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов'язані подати:

– особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3x4 та 4x6 сантиметрів;

– декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

– документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації;

– підписане кандидатом попередження про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

            Оригінали документів подаються разом із копіями, які завіряються відповідальним працівником відділу кадрової роботи та державної служби суду, після чого оригінали повертаються кандидатові.

            2.5. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату суду оформляються наказом керівника апарату, про що вони ознайомлюються під підпис.

            2.6. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату суду при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до двох місяців, про що зазначається в наказі про призначення.

            2.7. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України «Про державну службу».

            2.8. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника апарату суду в день виходу на роботу відповідальний працівник відділу кадрової роботи та державної служби зобов'язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; відповідальний працівник з охорони праці зобов'язаний опровести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці під підпис.

            2.9. Записи про призначення, переведення та заохочення працівника апарату суду заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Трудові книжки працівників апарату суду зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрової роботи та державної служби.

            2.10. У день звільнення працівника апарату суду відділ кадрової роботи та державної служби зобов'язаний видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення; бухгалтерія зобов'язана провести з ним повний грошовий розрахунок. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в апараті суду.

3. Права та обов'язки працівників апарату суду

            3.1. Працівники апарату суду мають право:

– брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

– на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов'язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

– на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

            Працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

            3.2. Працівники апарату суду зобов'язані:

– дотримуватися Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Закону України «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат апеляційного суду Черкаської області, цих Правил та посадових інструкцій.

– не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

–  своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, накази, розпорядження та доручення керівництва;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;

– шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов'язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна суду, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності) тощо;

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

            Обсяг конкретних обов'язків кожного працівника апарату суду визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівником апарату в установленому порядку.

4. Обов'язки керівництва апарату суду

            4.1. Керівництво апарату суду зобов'язане:

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при прийнятті на державну службу та на роботу працівників апарату суду роз'яснити їм права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника апарату суду;

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

–  контролювати дотримання працівниками апарату суду вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

– виплачувати працівникам апарату суду заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

– постійно вдосконалювати організацію роботи суду, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників апарату суду;

– створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників апарату суду;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників апарату суду.

5. Робочий час і його використання. Час відпочинку

            5.1. Тривалість робочого часу працівників апарату суду не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя). Робочий час з понеділка до четверга триває з 8:00 год. до 17:15 год., у п'ятницю - з 8:00 год. до 15:15 год.

            У виняткових випадках, за погодженням із керівництвом суду, працівнику може бути встановлено індивідуальний режим роботи.

            Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

            5.2. Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 14:00 год. і не включається в робочий час. Працівники апарату суду використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

            5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники апарату суду зобов'язані на підставі відповідного наказу (розпорядження) керівництва суду з'явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

            5.4. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено статтею 56 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника апарату суду як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Установлення працівникові апарату суду неповного робочого дня або неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу оформлюється наказом керівника апарату суду.

            5.5. Працівникам апарату суду надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

            5.6. Щорічна основна відпустка надається працівникам апарату суду тривалістю 30 календарних днів із виплатою допомоги для оздоровлення в розмірі середньомісячного заробітку. Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога для оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.

            5.7. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається працівникам апарату суду, які мають стаж роботи в органах державної служби більше 10 років.

            5.8. Працівникам апарату суду надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, у зв'язку з навчанням тощо).

            5.9. За письмовою заявою працівника апарату суду частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

            5.10. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником апарату суду на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх працівників апарату. Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи суду і створення сприятливих умов для відпочинку працівників апарату.

            5.11. Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату.

            5.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

            5.13. За письмовою заявою працівника апарату суду щорічна основна або додаткова відпустка може бути припинена на підставі наказу керівника апарату суду. Невикористана частина відпустки у такому випадку надається працівникові апарату суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

6. Заохочення працівників апарату суду

            6.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов'язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

– встановлення надбавок, доплат, премій;

– оголошення подяки;

– нагородження почесною відзнакою суду (медаллю).

            6.2. За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов'язків виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

            6.3. За особливі заслуги на державній службі працівники апарату суду можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

            6.4. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов'язки, надається також перевага під час просування по службі.

            6.5. Пропозиції щодо заохочення працівників апарату суду керівники структурних підрозділів подають на розгляд керівникові апарату в установленому порядку.

            6.6. Заохочення оформляється наказом голови суду на підставі подання керівника апарату суду, оголошується працівникові апарату або всьому колективу і заноситься до трудової книжки.

7. Відповідальність працівників апарату суду

            7.1. За порушення передбаченої цими Правилами трудової дисципліни, невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків до працівника апарату суду може бути застосовано догану або звільнення.

            За порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби до працівника апарату суду можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

– попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

            7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі пунктів З, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

            7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника апарату суду від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

            7.4. До застосування дисциплінарного стягнення керівник структурного підрозділу має вимагати від працівника апарату суду, який порушив трудову дисципліну, письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.

            7.5. За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

            7.6. При обранні виду стягнення керівник апарату суду має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника апарату суду.

            7.7. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату суду, що оголошується працівникові апарату під підпис.

            7.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником апарату суду в порядку, встановленому чинним законодавством України.

            7.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника апарат'у суду не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

            7.10. Якщо працівник апарату суду не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов'язки, за поданням керівника відповідного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату суду не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

            7.11. Досрокове зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом керівника апарату суду, про що оголошується працівникові апарату під підпис.